برند نمونه و برتر سال از نامداران صنعت و تجارت ایران

1392/08/05
نام کالا
سایز کالا
تعداد × كيسه
متراژ

اسکناس
افشان
1×0/50
60
139.000
افشان
1×0/75
50
197.000
افشان
1×1
30
254.000
افشان
1×1/5
20
336000
افشان
1×2/5
20
504.000
افشان
1×4
12
970.000
افشان
1×6
10
1.419.000
افشان
1×10
6
2.404.000
افشان و کابل سفارشی
16 & 25 قرقره
سفارش خاص
نايلون
2×0/35
50
184.000
نايلون
2×0/50
25
278.000
نايلون
2×0/75
20
395.000
نايلون
2×1
15
489.000
نايلون
2×1/5
12
654.000
نايلون
2×2/5
10
1.122.000
نایلون سفارشی 6×2 & 4×2 - -
قیمت توافقی
خشك
1×0/50
50
144.000
خشك
1×0/75
40
198.000
خشك
1×1
30
286.000
خشك
1×1/5
25
442.000
خشك
1×2/5
20
682.000
خشك
1×4
12
971.000
خشك
1×6
10
1.401.000
خشك
1×10
- -

2.252.000
كابل اتو
2×0/75
10
519.000
كابل اتو
2×1
10
698.000
کابل کيسه اي
2×0/75
- -
438.000
كابل 2 رشته
2×0/50 391.000
کابل
2×0/75

515.000
كابل
2×1

673.000
كابل
2×1/5

943.000
كابل
2×2/5

1.557.000
كابل
2×4

2.308.000
كابل
2×6

3.298.000
كابل
2×10
قرقره
5.470.000
کابل 3 رشته 3×0/75 732.000
كابل
3×1

940.000
كابل
3×1/5

1.355.000
كابل
3×2/5

2.195.000
كابل
3×4

3.317.000
كابل
3×6

4.709.000
کابل
3×10
قرقره

8.100.000
کابل 4 رشته 4×0/75 939.000
كابل
4×1

1.178.000
كابل
4×1/5

1.736.000
كابل
4×2/5

2.726.000
كابل
4×4

4.678.000
كابل
4×6

6.061.000
كابل
4×10
قرقره

100.280

كابل كولري
4×1

1.139.000
كابل كولري
4×1/5

1.607.000
زوجي0/4
1
14
250
1450
زوجي0/4
2
14
250
2360
زوجي0/4
3
10
250
3820
زوجي0/4
4
8
250
4460
زوجي0/4
5
8
250
5420
زوجي0/4
6
6
250
6230
زوجي0/4
10
3
250
9000
زوجي0/5
1

250
2080
زوجي0/5
2

250
3300
زوجي0/5
3

250
4590
زوجي0/5
4

250
5800
زوجي0/5
5

250
7860

زوجي0/5
6

250
8720


زوجي0/5 فويلدار
2

500
....
زوجي0/5 فويلدار
4

300
.....
زوجي0/5 فويلدار
6

250
.....
زوجي0/6 فويلدار
2
+ قرقره
500
5.400
زوجي0/6 فويلدار
4
+ قرقره
300
9.850
زوجي0/6 فويلدار
6
+ قرقره
250
14.650
زوجي0/6 فويلدار
10
+ قرقره
250
22.400


تلفني
دولا
50
80
115.000
تلفني
تخت
50
80
......
جنگي سه قلو0/6 5 500 ......
زیر گچی
1×2 350.000
زیر گچی 1/5×2 480.000
زیر گچی 1×3 480.000
زیر گچی 1/5×3 670.000
خشک مهتاب 0/50×1 112.000
خشک مهتاب 0/75×1 166.000
خشک مهتاب 1×1 228000
خشک مهتاب 1/5×1 323.000
خشک مهتاب 2/5×1 521.000
نایلون ( بند تخت ) تک 0/50×2 ......
نایلون 0/75×2 ......
نایلون 1×2 ......
نایلون 1/5×2 ......
نایلون 2/5×2 ......سیم باند شیشه ای
126.000


آنتن صادراتی کارتن و قرقره ......


شرکت سیم و کابل ولیعصر به تولید با کیفیت می اندیشد